<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
problème  
danh từ giống đực
  • vấn đề
vấn đề xã hội
những vấn đề về tài chính
có những vấn đề về giới tính
việc đó là cả một vấn đề
đó là mấu chốt của vấn đề
đề cập đến một vấn đề
giải quyết một vấn đề
  • bài toán
bài toán đại số
      • (thân mật) có gì đâu, đơn giản thôi, không có vấn đề gì
      • (thân mật) dễ dàng, đơn giản
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt