<
Trang chủ » Tra từ
principal  
['prinsəpl]
tính từ
 • chính, chủ yếu, có ý nghĩa quan trọng
nguyên nhân chính
vai nam chính (trong một vở tuồng câm)
vai nữ chính (trong một vở tuồng câm)
 • (ngôn ngữ học) chính
mệnh đề chính
danh từ
 • người đứng đầu
 • giám đốc, hiệu trưởng
bà hiệu trưởng
 • chủ, chủ mướn, chủ thuê; thân chủ (của luật sư..)
 • (pháp lý) thủ phạm chính
 • nhân vật chính (phim, truyện..)
 • người uỷ nhiệm
 • người đọ súng (đọ gươm) tay đôi
 • (thương nghiệp) tiền vốn; vốn chính, vốn nguyên thuỷ
 • (kiến trúc) xà cái, xà chính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt