<
Trang chủ » Tra từ
prevent  
[pri'vent]
ngoại động từ
hành động kịp thời của anh đã ngăn chận được một tai nạn nghiêm trọng
ngăn chận bệnh lan ra
không ai có thể ngăn cản chúng tôi kết hôn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt