<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pressé  
tính từ
  • ép, nén; bóp, vắt
pho mát nén
  • dồn dập
đánh dồn dập
  • gấp, vội; cấp thiết
vội đi
  • khẩn cấp
việc giao khẩn cấp
thư khẩn
  • bị dồn ép, bị công kích mạnh
thành phố bị công kích tứ phía
danh từ giống đực
  • việc cần kíp trước
đi làm việc cần kíp trước
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt