<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
presque  
phó từ
  • gần (như), hầu như
cô ta gần như khóc
gần như chắc chắn
hầu như toàn bộ
hầu như không
gần ba nghìn học sinh
hầu như không có ai
hầu như không có gì
hầu như luôn luôn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt