<
Trang chủ » Tra từ
prehistoric  
[,pri:hi'stɔrik]
tính từ
  • (thuộc) thời tiền sử
người/công trình xây dựng/bức vẽ trong hang thời tiền sử
ý tưởng của anh ta về việc dạy dỗ các thiếu nữ rõ ràng là cổ lai hi (quá cổ lỗ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt