<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
prayer-book  
['preəbuk]
danh từ
  • sách kinh, sách nguyện (ở nhà thờ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt