<
Trang chủ » Tra từ
pray  
[prei]
ngoại động từ
linh mục cầu nguyện cho người hấp hối
họ cầu Chúa cho được chấm dứt nỗi khổ đau
họ cầu nguyện cho ông ta sớm bình phục
bà ấy cầu Chúa tha tội
chúng tôi xin ông rủ lòng từ bi
chúng tôi cầu xin ông tha cho người tù
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt