<
Trang chủ » Tra từ
practitioner  
[præk'ti∫nə]
Cách viết khác : practician [præk'ti∫n]
danh từ
  • người đang thực hành một kỹ năng, người đang thực hành một nghệ thuật
  • người đang hành nghề (đặc biệt là về (y học))
      • bác sĩ đa khoa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt