<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
prêter  
ngoại động từ
 • cho vay; cho mượn
cho ai vay tiền
cho mượn xe hơi
cho mượn một quyển sách
 • cấp, cho (có khi không dịch)
cho nương náu
giúp đỡ
 • gán cho
gán những khuyết điểm của mình cho người khác
   • cho vay nóng nặng lãi
   • chú ý
   • giúp đỡ
   • giúp ai làm gì
   • (quân sự) để hở sườn
   • giơ đầu hứng lấy (sự chỉ trích, công kích...)
   • lắng nghe
   • giúp sức cho
giúp sức cho một người bạn
   • nói giúp
   • tuyên thệ
   • làm thinh để nghe
   • nếu trời để cho nó sống lâu
nội động từ
 • làm đầu đề cho, khiến cho
làm đầu đề cho sự phê bình
làm trò cười
 • giãn
vải giãn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt