<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
président  
danh từ giống đực
  • chủ tịch; tổng thống
  • chủ toạ
  • hội trưởng
  • hiệu trưởng (trường đại học tổng hợp)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt