<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
préjudicier  
nội động từ
  • (từ cũ, nghĩa cũ) làm thiệt hại, làm tổn hại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt