<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
près  
phó từ
 • gần
ở gần
   • cách xa, khác xa
   • ngoài điều đó ra
   • gần đúng thế
   • gần như, hầu như
gần như trống rỗng
   • khoảng chừng
khoảng chừng sáu nghìn người
   • trừ phi..., chỉ khác vì
   • không gần đâu, thật xa
   • biết rất rõ
   • sát, gần, sát sao
nhìn sát (mắt)
cạo râu sát (da); cạo nhẵn râu
kiểm soát sát sao
kiểm tra sát sao, kĩ càng
   • bất cứ thế nào (cũng) không...
giới từ
 • gần
ở Mơ-đông gần Pa-ri
gần mười giờ
 • bên cạnh
đại sứ bên cạnh toà thánh
   • hay cáu, bẳn tính
   • gần, sát
gần trường
gần nghỉ hưu, sắp nghỉ hưu
gần phân nửa (về thời gian)
ngồi gần ai
quần áo may sát người
   • gần bên, so với
   • gần nghìn frăng
   • gần xong, sắp xong
   • (thân mật) quan tâm nhiều đến vấn đề tiền nong
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt