<
Trang chủ » Tra từ
powerless  
['pauəlis]
tính từ
  • không có quyền hành; không có sức mạnh
làm cho ai mất (tước) quyền lực
  • bất lực, hoàn toàn không có khả năng (về vấn đề..)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt