<
Trang chủ » Tra từ
powder  
['paudə]
danh từ
 • bột; bụi
bột xà phòng
 • (y học) thuốc bột
 • phấn (đánh mặt)
phấn thoa mặt
bột tan; phấn rôm
   • bia thịt, bia đỡ đạn
   • không đáng bắn
   • hãy hăng hái lên một chút nữa nào!
   • kinh nghiệm chiến đấu, sự thử thách với lửa đạn
   • sẵn sàng đối phó
ngoại động từ
 • rắc (muối, bột..) lên
rắc muối
 • thoa phấn, đánh phấn (mặt, mũi...)
đánh phấn lên mặt/mũi của mình
thoa phấn cho trẻ em sau khi tắm (phấn rôm)
 • trang trí (bề mặt cái gì...) bằng những điểm nhỏ
 • nghiền thành bột, tán thành bột
đường bột
sữa bột
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt