<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
poussière  
danh từ giống cái
 • bụi
bụi đường
bụi than
làm bụi, gây bụi
đám mây bụi
lớp bụi
dùng chổi quét bụi
bụi vũ trụ
 • hạt bụi
bị hạt bụi bay vào mắt
 • (văn học) tro bụi; hài cốt
   • hơn thế một tí
cái đó tôi phải trả hai trăm frăng hơn một tí
   • phủ bụi, quét bụi
   • ngã sóng soài
   • thất bại
   • (thực vật học) phấn hoa
   • tán thành bột
   • tiêu diệt, phá huỷ
   • tan rã
   • một điều nhỏ nhặt
   • vô số
vô số ngôi sao
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt