<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pourri  
tính từ
  • thối, ủng, mục, mủn
thịt thối
xác chết rữa ra
quả ủng
đá mủn
gỗ mục
  • thối nát, bại hoại
xã hội thối nát
  • ướt át
thời tiết ướt át
khí hậu ướt át
      • (thông tục) đầy dẫy, có khối
nó có khối tiền
      • nơi nương tựa không chắc
danh từ giống đực
  • sự thối rữa
ngửi thấy mùi thối rữa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt