<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pourquoi  
phó từ
  • tại sao, sao
không biết tại sao
đừng hỏi tôi tại sao tôi lại im lặng
nó không hiểu tại sao anh ra đi
không biết tại sao
giải thích tại sao
nhưng tại sao vậy?
sao lại không?
tạo sao anh lại ra đi?
tại sao lại nói dối tôi chứ?
      • cho nên
cho nên tôi đã không đi đến đó
danh từ giống đực ( không đổi)
  • nguyên nhân; lý do
hỏi nguyên nhân của việc gì
trong thư, anh ta giải thích nguyên nhân anh ta tự tử
  • cái tại sao, câu hỏi tại sao
những câu hỏi tại sao của trẻ em
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt