<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
poupe  
danh từ giống cái
  • (hàng hải) đuôi (tàu thuyền)
      • thuận cảnh; gặp vận
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt