<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
post  
[poust]
danh từ
 • cột trụ
 • vỉa cát kết dày
 • (ngành mỏ) cột than chống
 • thư, bưu kiện..; bưu điện (như) mail
gửi qua bưu điện
 • sở bưu điện, phòng bưu điện; hòm thư, thùng thư
đem thư ra phòng bưu điện, đem thư bỏ vào hòm thư
 • chuyến thư
chuyến thư vừa về
gửi theo chuyến thư về
chuyến thư phát đầu tiên buổi sớm
 • (sử học) trạm thư; người bưu trạm, người đưa thư, xe thư
 • khổ giấy 50 x 40 cm; giấy viết thư khổ 50 x 40 cm
 • (quân sự) vị trí đứng gác; vị trí đóng quân, đồn, bốt; quân đóng ở đồn (bốt)
đang đứng gác
 • vị trí công tác; chức vụ; nhiệm vụ
chết trong khi đang làm nhiệm vụ
được giao một chức vụ ở nước ngoài
 • trạm thông thương buôn bán (ở những nước chậm tiến) (như) trading post
 • (hàng hải), (sử học) chức vị chỉ huy một thuyền chiến (có từ 20 khẩu đại bác trở lên)
   • (quân sự) lệnh kêu thu quân (về đêm)
   • kèn đưa đám
   • thắng với đa số tương đối
ngoại động từ
 • đi du lịch bằng ngựa trạm
 • đi du lịch vội vã
 • vội vàng, vội vã
 • ( + up ) dán (yết thị, thông báo...); thông báo (việc gì, cho ai...) bằng thông cáo, yết công khai
 • dán yết thị lên, dán thông cáo lên (tường)
 • yết tên (học sinh thi hỏng...)
 • công bố tên (tàu bị mất tích, tàu về chậm...)
 • gửi (thư...) qua bưu điện; bỏ (thư...) ở trạm bưu điện, bỏ (thư) vào hòm thư
 • (kế toán) vào sổ cái
 • thông báo đầy đủ tin tức cho (ai), cung cấp đầy đủ tin tức cho (ai) (như) to post up ;
được thông báo đầy đủ về một vấn đề gì
 • đặt, bố trí (lính gác)
 • (hàng hải), (sử học) bổ nhiệm (ai) làm chỉ huy (thuyền chiến..)
   • thông báo kịp thời
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt