<
Trang chủ » Tra từ
posterity  
[pɔ'sterəti]
danh từ
  • hậu thế; thế hệ về sau, thế hệ nối tiếp
  • con cháu (của một người, người nối dõi)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt