<
Trang chủ » Tra từ
poster  
['poustə(r)]
danh từ
  • áp phích quảng cáo; bức tranh in lớn
  • người dán áp phích, người dán quảng cáo (như) bill-poster
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt