<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
poste  
danh từ giống cái
 • bưu điện; nhà bưu điện
 • xe thư
xe thư vừa mới đi
 • ( số nhiều; (kiến trúc)) trang trí hình sóng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trạm
ngựa trạm
mỗi giờ đi được ba trạm
   • (từ cũ, nghĩa cũ) đi rất nhanh
   • dễ nuốt, dễ tiêu
   • trôi chảy
danh từ giống cái
 • chỗ, vị trí
   • đúng chỗ, đúng vị trí
đặt lọ mực đúng chỗ
   • theo ý muốn của ai, theo sở thích của ai
danh từ giống đực
 • đồn, bót, toán lính đồn trú
đồn gác
đổi phiên cho một toán lính đồn trú
canh đồn
đồn chỉ huy
 • nhiệm sở
chết tại nhiệm sở
đưa người say rượu về đồn công an
 • chức vụ, chức vị
một chức vụ quan trọng
giữ chức vị cao
 • trạm
trạm xăng
trạm cứu hoả
 • đài thu thanh
mở đài
 • ca
ca đêm
 • (kinh tế) chương (của ngân sách)
   • sự đào nhiệm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt