<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
postérité  
danh từ giống cái
  • con cháu
chết mà không có con cháu
  • đời sau, hậu thế
để tiếng cho đời sau, lưu danh hậu thế
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt