<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pornographic  
[,pɔ:nə'græfik]
Cách viết khác : porno ['pɔ:nou]
tính từ
  • khiêu dâm; có liên quan đến sách báo khiêu dâm
phim khiêu dâm, phim sex
đề tài khiêu dâm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt