<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
porcelaine  
danh từ giống cái
  • sứ; đồ sứ
bát đĩa bằng sứ
đánh vỡ một đồ sứ
Porcelaine de Chine
đồ sứ Trung Hoa
  • (động vật học) ốc làn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt