<
Trang chủ » Tra từ
population  
[,pɔpju'lei∫n]
danh từ
  • dân cư (một thành phố..)
dân lao động
  • dân số
sự bùng nổ dân số
  • mật độ dân số (mức độ phân bố dân cư)
khu vực đông/thưa dân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt