<
Trang chủ » Tra từ
polytechnic  
[,pɔli'teknik]
danh từ
  • trườngcao đẳng dạy học cả ngày hoặc một buổi (nhất là về các vấn đề khoa học và (kỹ thuật)); trường bách khoa
các khoá học ở trường bách khoa
sinh viên trường bách khoa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt