<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
polluer  
ngoại động từ
  • làm nhiễm bẩn, làm ô nhiễm
làm nhiễm bẩn nước sông
không khí bị ô nhiễm
  • (từ cũ, nghĩa cũ) làm ô uế
làm ô uế một ngôi đền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt