<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
politician  
[,pɔli'ti∫n]
danh từ
  • nhà chính trị; chính khách; người say mê chính trị
  • người khéo léo (trong cách nói, cách dùng người)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt