<
Trang chủ » Tra từ
policeman  
[pə'li:smən]
Cách viết khác : police-officer [pə'li:s'ɔfisə]
danh từ, số nhiều policemen
  • cảnh sát, công an
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt