<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
poids  
danh từ giống đực
 • trọng lượng, sức nặng
trọng lượng không khí
trọng lượng phân tử
trọng lượng cả bì
trọng lượng hơi, cân hơi
 • quả cân
 • quả lắc
quả lắc đồng hồ
đồng hồ quả lắc
 • quả tạ
sự ném (quả) tạ
 • (thể dục thể thao) hạng (vận động viên tính theo số cân nặng)
hạng ruồi
hạng lông
hạng nhẹ
hạng trung
hạng nặng
 • (thể dục thể thao) võ sĩ thi đấu theo từng hạng
võ sĩ hạng ruồi
võ sĩ hạng bán trung
 • sức mạnh, uy lực
cho lời phán đoán thêm sức mạnh
 • sự quan trọng, sự trọng đại
việc trọng đại
 • gánh nặng; sự đè nặng
gánh nặng của trách nhiệm
gánh nặng thuế má
sự đè nặng của hối hận
 • cảm giác nặng
nặng bụng
   • đắt như vàng
   • không công bằng, bên khinh bên trọng
   • cân gian
   • (nghĩa bóng) rộng lượng
   • (thể dục thể thao) đúng cân
   • có đủ tư cách, có đủ điều kiện (làm gì)
   • nhân vật có thể lực
   • người tài năng
   • không đủ sức để, không đủ khả năng để
   • gầy đi
   • (thể dục thể thao) hạng nặng
   • người to lớn
   • xe tải lớn
   • trọng lượng chết
   • gánh nặng vô ích
   • trọng tải (một xe)
   • cáng đáng mọi công việc
   • mập lên, béo lên
   • ngã uỵch
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt