<
Trang chủ » Tra từ
poem  
['pouim]
danh từ
  • bài thơ
làm thơ
sáng tác thơ
  • (nghĩa bóng) vật đẹp như bài thơ, cái nên thơ, cảnh đẹp như thơ
ngôi nhà ván ấy là một kiến trúc bằng gỗ rất nên thơ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt