<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
poésie  
danh từ giống cái
  • thơ; thơ ca
  • bài thơ
bài thơ trữ tình
đọc một bài thơ, ngâm thơ
  • chất thơ, thi vị
chất thơ của một bức tranh
      • thật tầm thường!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt