<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
plusieurs  
tính từ
  • ( số nhiều) nhiều
nhiều người
một hoặc nhiều người
nhiều lần
trong nhiều ngày
ở nhiều nơi
danh từ
  • ( số nhiều) nhiều người; nhiều cái
nhiều người có ý kiến ngược lại
thứ đó tôi có nhiều
phản nghĩa Un .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt