<
Trang chủ » Tra từ
plus  
[pʌls]
giới từ
 • cộng với (số); cả, cùng với (người)
3 plus 4
ba cộng với 4
tính từ
 • trên (nhiều hơn số, số lượng đã chỉ định)
the work will cost 10.000pound plus
công trình trị giá hơn 10. 000 pao
 • cộng, thêm vào
 • (toán học); (vật lý) trên số không; dương (số...)
   • ở bên có của tài khoản
danh từ
 • dấu cộng ( +)
 • (thông tục) ưu thế
 • số thêm vào, lượng thêm vào
 • (toán học); (vật lý) số dương
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt