<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pluie  
danh từ giống cái
 • mưa
mưa dông
mưa rơi như trút nước
giọt mưa
nước mưa
bị ướt mưa
trú mưa
mưa đá
mưa đạn
 • vô số
vô số quà
một tràng chửi rủa
   • sau cơn mưa trời lại sáng
   • bĩ cực thái lai
   • buồn như chấu cắn
   • làm mưa làm gió (nghĩa bóng); có thế lực lớn
   • trời sắp mưa
   • (thân mật) có nhiều kinh nghiệm rồi
   • nói chuyện tầm phào
   • mưa nhỏ làm tan gió lớn; nhẹ nhàng làm tan cơn nóng.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt