<
Trang chủ » Tra từ
plough  
[plau]
Cách viết khác : plow [plau]
danh từ
 • cái cày; công cụ giống như cái cày (máy xúc tuyết..)
máy xúc tuyết
 • đất đã cày
100 hecta đất đã cày
 • (điện học) cần (tàu điện...)
 • (từ lóng) sự đánh trượt, sự đánh hỏng (học sinh thi); sự trượt, sự hỏng (thi)
   • đất trồng
   • bắt tay vào việc
ngoại động từ
 • cày (một thửa ruộng, một luống cày)
cày một đám ruộng
 • xới (một đường)
 • đánh hỏng ai (thi cử)
 • cày lấp (đất..); tái đầu tư (lợi nhuận..)
 • rẽ (sóng) (tàu...)
 • chau, cau (mày)
chau mày
 • (từ lóng) đánh trượt, đánh hỏng (học sinh thi)
bị đánh trượt
 • đi khó nhọc, lặn lội
lặn lội qua bãi đất bùn
   • làm đơn thương độc mã
nội động từ
 • cày
 • ( + on ) rẽ sóng đi
con tàu rẽ sóng đi
 • ( + through ) (nghĩa bóng) lặn lội, cày
lặn lội qua bãi bùn
đọc kỹ một quyển sách
   • cày lấp (cỏ để bón đất)
   • (nghĩa bóng) tái đầu tư (lợi nhuận vào một ngành kinh doanh)
   • cày vùi (rễ, cỏ dại)
   • cày bật (rễ, cỏ dại)
   • lấy gậy đập nước, phí công dã tràng xe cát
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt