<
Trang chủ » Tra từ
pliant  
['plaiənt]
Cách viết khác : pliable ['plaiəbl]
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt