<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pleuvoir  
động từ không ngôi
 • mưa
trời mưa như trút nước
   • nhiều lắm, tràn trề
   • mưa như trút nước
   • (thông tục) mưa tầm tã
nội động từ
 • rơi xuống như mưa
đạn pháo rơi xuống chiến trường như mưa
đánh ai dồn dập
 • đến dồn dập
ân huệ dồn dập đến
 • (văn chương) mưa xuống, gây mưa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt