<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pleutrerie  
danh từ giống cái
  • tính hèn nhát
  • việc hèn
phản nghĩa Courage .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt