<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pleutre  
tính từ
  • hèn nhát
người hèn nhát
danh từ giống đực
  • kẻ hàn nhát
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt