<
Trang chủ » Tra từ
plenipotentiary  
[,plenipə'ten∫əri]
danh từ
  • người (nhất là một đại sứ) có đầy đủ quyền hành động thay mặt chính phủ của ông ta (nhất là ở nước ngoài); đại diện toàn quyền
tính từ
  • thuộc về hoặc có tư cách như một đại diện toàn quyền
Ông bộ trưởng được trao toàn quyền trong các cuộc đàm phán về mậu dịch
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt