<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pleiocotyledony  
[plaiəkɔti'ledəni]
danh từ
  • (thực vật học) tính nhiều lá mầm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt