<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pleiocotyledonary  
[plaiəkɔti'ledənəri]
tính từ
  • (thực vật học) nhiều lá mầm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt