<
Trang chủ » Tra từ
pleiocotyl  
[plaiə'kɔtil]
danh từ
  • (thực vật học) cây nhiều lá mầm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt