<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pleiochasim  
[pleiə'keisim]
danh từ
  • (sinh vật học) xim nhiều ngả
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt