<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pleioblastic  
[plaiə'blæstik]
tính từ
  • nhiều phôi bào; nhiều mầm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt