<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pleio-  
  • hình thái ghép có nghĩa là nhiều
có nhiều chu kỳ
tính thụ phấn nhiều đợt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt