<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
plaque  
[plɑ:k]
danh từ
  • tấm, bản (bằng đồng, sứ...)
  • thẻ, bài (bằng ngà... ghi chức tước...)
  • (y học) mảng (phát ban...); bựa răng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt